June 8, 2020 Service Changes

Date

The following service changes to our COVID-19 service network will take effect in June 2020. VTA will continue operating the temporary COVID-19 network until further notice.

Click UPCOMING on any route page to see the upcoming schedules.

Monday June 8, 2020:

Saturday June 13, 2020:

*paper schedules will not be printed at this time*

Español (Spanish)

Cambios en los horarios de servicio a partir de junio de 2020

Los siguientes cambios en nuestra red de servicios modificados en respuesta al COVID-19 entrarán en vigencia el lunes 8 de junio de 2020 y estarán en funcionamiento hasta nuevo aviso.

Todas las líneas del tranvía: Se extiende el horario de servicio de lunes a viernes, comenzando a las 5 a.m. y terminando a las 9 p.m.  Se restablece el servicio de fin de semana, desde las 7 a.m. hasta las 9 p.m.

lunes 8 de junio de 2020

 • Ruta 59: Las horas de servicio de lunes a viernes se extenderán hasta las 6:30 p.m., con importantes cambios de horario durante el día.
 • Ruta 85: La ruta cambiará para transitar por Wren Ave. en ambas direcciones, entre Mantelli Dr. y First Street y ya no operará en Kern Ave. o Westwood Dr. El punto de control de horario ubicado en 1st y Kern se trasladará a Wren y 1st. Se eliminará el punto de control de horario ubicado en Mantelli y Wren.
 • Ruta 89: El Servicio se extiende para operar desde las 6:30 a.m. hasta las 6 p.m. Durante las horas pico, el servicio se extenderá a Hillview y Arastradero.
 • Ruta Express 101: El servicio se reanudará con 2 recorridos por la mañana y 2 por la tarde.
 • Ruta Express 102: El servicio se reanudará con 5 recorridos por la mañana y 5 por la tarde.
 • Ruta Express 103: El servicio se reanudará con 3 recorridos por la mañana y 3 por la tarde

sábado 13 de junio de 2020:

 • Ruta Express 181: Se suspende debido a que el servicio está siendo reemplazado con la apertura de las estaciones BART de Milpitas & Berryessa
 • Ruta Rápida 500: Nueva ruta que operará entre la estación Berryessa BART y la estación de tren Diridon, a través del centro de San José.
Tiếng Việt (Vietnamese)

Những Thay Đổi trong Dịch Vụ Tháng 6 Năm 2020

Những thay đổi sau đây trong dịch vụ trong mạng lưới dịch vụ COVID-19 của chúng tôi sẽ có hiệu lực vào thứ Hai, ngày 8 tháng 6 năm 2020 và sẽ hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Tất Cả các Tuyến Đường Sắt Nhẹ: Dịch vụ trong ngày sẽ được mở rộng, bắt đầu lúc 5 giờ sáng và kết thúc lúc 9 giờ tối. Dịch vụ cuối tuần sẽ được khôi phục, hoạt động từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối.

 • Tuyến 59: Giờ phục vụ của các ngày trong tuần sẽ được mở rộng cho đến 6:30 chiều với những thay đổi lớn về lịch trình trong ngày.
 • Tuyến 85: Tuyến đường này sẽ thay đổi hoạt động trên đại lộ Wren Ave. ở cả hai hướng từ đường Mantelli Dr. đến đường First Street và sẽ không còn hoạt động trên đại lộ Kern Ave. hoặc trên đường Westwood Dr. Điểm thời gian tại 1st & Kern sẽ được chuyển đến Wren & 1st. Điểm thời gian tại Mantelli & Wren sẽ bị xóa.
 • Tuyến 89: Dịch vụ được mở rộng hoạt động từ 6:30 sáng đến 6:00 giờ chiều. Trong giờ cao điểm, dịch vụ sẽ được mở rộng đến Hillview & Arastradero.
 • Tuyến Tốc Hành 101: Dịch vụ sẽ hoạt động trở lại với 2 chuyến buổi sáng và 2 chuyến buổi chiều.
 • Tuyến Tốc Hành 102: Dịch vụ sẽ hoạt động trở lại với 5 chuyến buổi sáng và 5 chuyến buổi chiều.
 • Tuyến Tốc Hành 103: Dịch vụ sẽ hoạt động trở lại với 3 chuyến buổi sáng và 3 chuyến buổi chiều.

Có hiệu lực vào thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2020:

 • Tuyến Tốc Hành 181: Đã ngừng lại do dịch vụ được thay thế bằng việc mở các trạm BART Milpitas & Berryessa
 • Tuyến Nhanh 500: Tuyến mới hoạt động giữa Trạm Berryessa BART và Trạm Diridon qua trung tâm thành phố San Jose.
中文 (Chinese - Simplified)

2020年6月服務變更

以下 COVID-19疫情期間公共交通服務更,將於2020年6月8日星期一起生效,直到另行通知為止。

輕軌鐵路所有各線: 平日服務時間延長早5時開始,晚9時結束。週末服務時間早7時開始,晚9時結束。

 • 59號路線: 平日服務時間延長到下午6時30分, 天的時間表將有重大的變更。
 • 85號路線: 線將改在Mantelli Dr.First Street之間的Wren Ave.上雙向運行,將不再在Kern Ave.Westwood Dr.上運行。1st & Kern 的站點將移至Wren & 1st。Mantelli & Wren的站點將被取消。
 • 89號路線: 服務時間從上午6時30分延長到下午6時。高峰時段班車服務將延Hillview和Arastradero。
 • 101號快速線: 恢復服務,上午和下午各2個班次。
 • 102號快速線: 恢復服務,上午和下午各5個班次。
 • 103號快速線: 恢復服務,上午和下午各3個班次。

2020年6月13日星期六:

 • 181號快速線: Milpitas和Berryessa 的BART車站開放,這條線將終止服務。
 • 500號快捷線: 這是一條新增路線,經由San Jose市中心,在Berryessa BART車站和Diridon車站之間運行。​​​​
한국어 (Korean)

2020년 6월 서비스 변경사항

COVID-19 서비스 네트워크에 대한 다음 서비스 변경사항은 2020년 6월 8일 월요일부터 추후 공지가 있을 때까지 적용됩니다.

모든 경전철 노선: 평일 서비스 시간은 오전 5시부터 오후 9시까지 연장됩니다. 주말 서비스는 재개되어 오전 7시부터 오후 9시까지 운행합니다.

 • 59번 노선: 평일 서비스 시간은 낮 동안 주요 일정이 변경되어 오후 6시 30분까지 연장됩니다.
 • 85번 노선:맨텔리 드라이브(Mantelli Dr.)와 퍼스트 스트리트(First Street) 사이의 양방향으로 운행되도록 노선이 변경되며 컨 에비뉴(Kern Ave.) 또는 웨스트우드 드라이브(Westwood Dr.)에서는 더 이상 운행하지 않습니다. 퍼스트(1st)와 컨(Kern)의 시점은 렌(Wren)과 퍼스트(1st)로 옮겨집니다. 맨텔리(Mantelli)와 렌(Wren)의 시점은 없어집니다.
 • 89번 노선: 서비스 운행 시간은 오전 6시 30분부터 오후 6시 30분까지 연장됩니다.  힐뷰(Hillview)와 아라스트라데로(Arastradero) 서비스는 혼잡 시간대에 제공됩니다. 
 • 101번 급행 노선: 오전에 2회, 오후에 2회 서비스가재개됩니다.
 • 102번 급행 노선: 오전에 5회, 오후에 5회 서비스가 재개됩니다.
 • 103번 급행 노선: 오전에 3회, 오후에 3회 서비스가 재개됩니다.

2020년 6월 13일 토요일 시행

 • 181번 급행 노선: 중단됩니다.
 • 500번 고속 노선: 베리엣사(Berryessa) BART 역과 디리돈(Diridon) 역 사이를 운행하는 새로운 노선입니다. 

​​

Tagalog

Mga Pagbabago sa Serbisyo sa Hunyo 2020

Pasisimulan ang mga pagbabago sa sumusunod na serbisyo sa aming COVID-19 service network sa Lunes, Hunyo 8, 2020 at ipagpapatuloy hanggang sa maglabas ng higit pang abiso.

Lahat ng Light Rail Line: Palalawigin ang serbisyo tuwing lunes hanggang biyernes na magsisimula sa 5 a.m. at magtatapos sa 9 p.m. Magbabalik ang serbisyo  tuwing lunes hanggang biyernes simula 7 a.m. hanggang 9 p.m.

 • Route 59: Palalawigin ang serbisyo para sa lunes hanggang biyernes hanggang 6:30 p.m. at may malalaking pagbabago sa iskedyul sa araw.
 • Route 85: Magbabago ang ruta para mag-operate sa Wren Ave. sa magkabilang direksyon sa pagitan ng Mantelli Dr. at First Street at hindi na mag-o-operate sa Kern Ave. o sa Westwood Dr. Ang timepoint (punto ng oras) sa 1st & Kern ay ililipat sa Wren & 1st. Aalisin na ang timepoint sa Mantelli & Wren.
 • Route 89: Pinalawig ang serbisyo para makapag-operate simula 6:30 a.m. hanggang 6:00 p.m. Sa mga oras ng pag-commute, palalawigin ang serbisyo sa Hillview at Arastradero.
 • Express Route 101: Magpapatuloy ang serbisyo na may 2 pang-umaga at 2 pang-hapon na biyahe.
 • Express Route 102: Magpapatuloy ang serbisyo na may 5 pang-umaga at 5 pang-hapon na biyahe.
 • Express Route 103: Magpapatuloy ang serbisyo na may 3 pang-umaga at 3 pang-hapon na biyahe

Ipapatupad sa Sabado, Hunyo 13, 2020:

 • Express Route 181: Ihihinto dahil sa papalitan ang serbisyo sa pagbukas ng Milpitas at Berryessa BART Stations
 • Rapid Route 500: Bagong ruta na mag-o-operate sa pagitan ng Berryessa BART Station at Diridon Station sa pamamagitan ng downtown ng San Jose.