VTA Stands with the AAPI Community

This Lunar New Year should be full of joy, not horror. Please stay vigilant on our system, use VTAlerts to report suspicious behavior or emergencies.

VTA đồng hành cùng cộng đồng AAPI. Tết này nên tràn ngập niềm vui chứ không phải kinh http://hhoàng.Xin vui lòng cảnh giác trên hệ thống của chúng tôi, sử dụng VTAlerts để báo cáo hành vi đáng ngờ hoặc trường hợp khẩn cấp.

VTA 與AAPI 社區站在一起。 這個農曆新年應該充滿歡樂,而不是恐懼。 使用我們的系統時請保持警惕,並用VTAlerts 報告可疑行為或緊急情況。