2021 Plano sa Serbisyo ng Transit

Ang pagsasauli ng serbisyo ng transit ay magiging unti-unting proseso at ang pagsusuri ng iba't ibang senaryo sa plano ng transit ay tutulong sa atin na makalipat sa maayos na paraan palabas mula "COVID Service" tungo sa 2021 Plano sa Serbisyo ng Transit.

Tumitindi ang pangangailanga sa paglalaan ng mahalaga at mahusay na serbisyo ng transit habang ang ipinag-utos ng estado na manatili sa tahanan ay niluluwagan at bumabagay tayo sa bagong mga pamamaraan sa ligtas na pagbabyahe tulad ng mandatoryong mga pantakip sa bibig at ilong at angkop na pagdistansya sa katabi sa loob ng transit.

Hindi magiging posible ang agarang pagbabalik sa mga antas ng serbisyo dahil sa ekonomiya at pinansyal na mga pagbabago na dala ng pandemya na nangangailangang bigyang-pansin sa panimulang plano sa mga senaryo sa 2021 Plano sa Serbisyo ng Transit, tulad ng

 • Panatilihin ang gayunding dami ng sumasakay hangga't posible sa buong sistema.
 • Tiyaking patas at pantay ang gagawing pagbabawas.
 • Sikaping kaunti lang ang pagbabawas sa serbisyo sa pamamagitan ng pagdadagdag sa bilis ng transit.
 • Tiyaking tumpak ang pag-iskedyul ng mga oras ng mula pag-alis hanggang sa pagdating  at nagpapakita ng aktuwal na mga kalagayan ng trapiko.

Mga Interactive na Mapa at Mga Mapa ng System

 • Galugarin ang Mapag-ugnay na Mapa ng Transit para sa Draft 70%, 80%, 90% na Mga Plano.
 • Tingnan ang Mapa ng System para sa Draftt 70%80%90% na Mga Plano.

Paghambingin ang Mga Plano

Tatlong Mga Plano ng Draft

Kailangang makita sa 2021 Plano sa Serbisyo ng Transit ang ilang bagong katotohanang kaugnay ng pandemyang COVID-19, kasama na ang mas mababang kita mula sa ipinapataw na buwes sa benta, sa bagong kaayusan sa pagbyahe, at posibleng pagkaunti ng mga sumasakay.

Ang plano, na ipapatupad sa Pebrero 2021, ay magiging mas mahirap kaysa sa aming serbisyo bago magkaroon ng COVID (na inilunsad noong Disyembre 28, 2019) para ipakita ang epektong pinansyal ng COVID sa badyet sa transit ng VTA.

Para mapabilis ang desisyon ng Lupon ng mga Direktor ng VTA sa kabuoang halaga ng serbisyo na kayang ilaan batay sa mga salik na nabanggit, bumubuo ng tatlong planong serbisyo ang kawani para sa puna ng komunidad at ng pangwakas na pagsasaalang-alang ng Lupon na maglalakip ng mga sumusunod na pangunahing layunin.

MGA LAYUNIN

 • Panatilihin ang Madalas Network
 • Iwasan ang pagtanggal ng buong ruta
 • Gawing prayoridad ang mga antas ng serbisyo sa karaniwang araw kaysa sa dulong sanlinggo
 • Magpanatili ng madaling makuhang serbisyo sa South County hangga't posible
 • Gawing prayoridad ang BART at mga koneksyon sa Caltrain

Pag-abot sa Komunidad

Dahil sa mga pangangailangan ng kasalukuyang opisyal ng pampublikong kalusugan, lilimitahan ang magkakaharap na pakikipag-ugnayan sa komunidad sa panahon ng proseso ng pakikipag-ugnayan ng publiko, nagbabago ang paraan ng pabibigay ng opinyon...

Ang pagsasauli ng serbisyo ng transit ay magiging unti-unting proseso at ang pagsusuri ng iba't ibang senaryo sa plano ng transit ay tutulong sa atin na makalipat sa maayos na paraan palabas mula "COVID Service" tungo sa 2021 Plano sa Serbisyo ng Transit.

Tumitindi ang pangangailanga sa paglalaan ng mahalaga at mahusay na serbisyo ng transit habang ang ipinag-utos ng estado na manatili sa tahanan ay niluluwagan at bumabagay tayo sa bagong mga pamamaraan sa ligtas na pagbabyahe tulad ng mandatoryong mga pantakip sa bibig at ilong at angkop na pagdistansya sa katabi sa loob ng transit.

Hindi magiging posible ang agarang pagbabalik sa mga antas ng serbisyo dahil sa ekonomiya at pinansyal na mga pagbabago na dala ng pandemya na nangangailangang bigyang-pansin sa panimulang plano sa mga senaryo sa 2021 Plano sa Serbisyo ng Transit, tulad ng

 • Panatilihin ang gayunding dami ng sumasakay hangga't posible sa buong sistema.
 • Tiyaking patas at pantay ang gagawing pagbabawas.
 • Sikaping kaunti lang ang pagbabawas sa serbisyo sa pamamagitan ng pagdadagdag sa bilis ng transit.
 • Tiyaking tumpak ang pag-iskedyul ng mga oras ng mula pag-alis hanggang sa pagdating  at nagpapakita ng aktuwal na mga kalagayan ng trapiko.

Mga Interactive na Mapa at Mga Mapa ng System

 • Galugarin ang Mapag-ugnay na Mapa ng Transit para sa Draft 70%, 80%, 90% na Mga Plano.
 • Tingnan ang Mapa ng System para sa Draftt 70%80%90% na Mga Plano.

Paghambingin ang Mga Plano

Tatlong Mga Plano ng Draft

Kailangang makita sa 2021 Plano sa Serbisyo ng Transit ang ilang bagong katotohanang kaugnay ng pandemyang COVID-19, kasama na ang mas mababang kita mula sa ipinapataw na buwes sa benta, sa bagong kaayusan sa pagbyahe, at posibleng pagkaunti ng mga sumasakay.

Ang plano, na ipapatupad sa Pebrero 2021, ay magiging mas mahirap kaysa sa aming serbisyo bago magkaroon ng COVID (na inilunsad noong Disyembre 28, 2019) para ipakita ang epektong pinansyal ng COVID sa badyet sa transit ng VTA.

Para mapabilis ang desisyon ng Lupon ng mga Direktor ng VTA sa kabuoang halaga ng serbisyo na kayang ilaan batay sa mga salik na nabanggit, bumubuo ng tatlong planong serbisyo ang kawani para sa puna ng komunidad at ng pangwakas na pagsasaalang-alang ng Lupon na maglalakip ng mga sumusunod na pangunahing layunin.

MGA LAYUNIN

 • Panatilihin ang Madalas Network
 • Iwasan ang pagtanggal ng buong ruta
 • Gawing prayoridad ang mga antas ng serbisyo sa karaniwang araw kaysa sa dulong sanlinggo
 • Magpanatili ng madaling makuhang serbisyo sa South County hangga't posible
 • Gawing prayoridad ang BART at mga koneksyon sa Caltrain

Pag-abot sa Komunidad

Dahil sa mga pangangailangan ng kasalukuyang opisyal ng pampublikong kalusugan, lilimitahan ang magkakaharap na pakikipag-ugnayan sa komunidad sa panahon ng proseso ng pakikipag-ugnayan ng publiko, nagbabago ang paraan ng pabibigay ng opinyon ang publiko. Ang mga pagsisikap sa pakikipag-ugnayan ay lalong-lalo nang itutuon  sa pag-host ng virtual na mga pampublikong pagpupulong sa mga organisasyong pangkomunidad at sa mga grupong pampamayanan. Pinakikiusapan namin ang publiko na repasuhin at ibigay bilang indibidwal ang puna sa bawat senaryo. Tanungin ang iyong sarili ng tanong na "ang partikular ba na iminungkahing planong ito ay babagay sa iyo, at kung hindi, paano pa namin mapapasulong ito para matugunan ang iyong mga pangangailangan?" Maging espesipiko!

HUMILING NG PANAUHING TAGAPAGSALITA

Puwede kang humiling ng isang panauhing tagapagsalita ng VTA na makikilahok sa susunod na virtual na pagpupulong. Para mag-iskedyul ng isang panauhing tagapagsalita, kontakin ang pangkat ng Pag-abot sa Komunidad [Community Outreach] sa community.outreach@vta.org o (408) 321-7575.

VIRTUAL NA PAGPUPULONG NG KOMUNIDAD

Magdaraos ng dalawang virtual na pagpupulong ng komunidad ang VTA para mangalap ng komento sa isinusulong na 2021 Plano sa Serbisyo ng Transit. Magtatampok ng presentasyon ang mga virtual na pagpupulong mula sa kawani ng VTA at mga pagkakataon para sa publiko na makapagtanong at makapagbigay ng komento sa proseso ng pagpaplano ng VTA. Hinihimok namin ang mga gustong dumalo sa live, RSVP para sa isa sa mga sumusunod na mga pagpupulong ng komunidad:

Set​​​​yembre 23, 2020 sa 6:00 p.m. RSVP sa kaganapang ito sa Eventbrite

 

Setyembre 29, 2020 sa ika-11:00 a.m. RSVP sa kaganapang ito sa Eventbrite

Timeline

Title
Plan Development
Phase Date Range
-
Title
Public Input
Phase Date Range
-
Title
Humihiling ang VTA ng Public Input sa DRAFT 2021 Transit Service Plan
Milestone Date
Body
Title
Pagpupulong sa Komunidad: Miyerkules, Setyembre 23, 2020 ng 6:00 PM
Milestone Date
Title
Pagpupulong sa Komunidad: Martes, Setyembre 29, 2020 ng 11:00 AM
Milestone Date
Title
Plan Development
Phase Date Range
-
Title
Suriin ang mga plano batay sa puna ng publiko.
Milestone Date
Title
Pagpupulong ng Lupon ng Disyembre para sa huling pag-aampon ng plano.
Milestone Date
Title
Implementation Preparation
Phase Date Range
-
Title
Implementation
Phase Date Range
-